Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.kasiazielinska.pl/sklep

Dzień dobry!

Nazywam się Kasia Zielińska i jestem twórcą treści cyfrowych, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://www.kasiazielinska.pl/sklep. W moim sklepie możesz kupić także konsultacje dietetyczne.

Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane:

Katarzyna Zielińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “Katarzyna Zielińska” ul. Polnych Kwiatów 5, 05-825 Opypy, NIP: 5291778088.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail dietetyk@ kasiazielinska.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Kasia Zielińska – Mama dietetyk

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.kasiazielinska.pl/regulamin-sklepu,
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.kasiazielinska.pl/sklep,
 6. Sprzedawca – Katarzyna Zielińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “Katarzyna Zielińska” ul. Polnych Kwiatów 5, 05-825 Opypy, NIP: 5291778088, e-mail: dietetyk@kasiazielinska.pl
 7. Treść cyfrowa – treść cyfrowa, którą Kupujący otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
 8. Produkt – treść cyfrowa, a także usługi, które są oferowane przez Sprzedawcę jak np. konsultacje, Pakiety konsultacji.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu oraz sprzedaż usług w postaci m.in. konsultacji dietetycznych czy Pakietów konsultacji.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z produktu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  6. w przypadku zakupu konsultacji – posiadanie aktywnego dostępu do aplikacji/programów, za pomocą których prowadzona będzie m.in. konsultacja dietetyczna (np. Skype, WhatsApp).
  7. z uwagi na to, że zakupione treści cyfrowe mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Kupujący musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 5. W sytuacji, w której, korzystanie z produktów wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie produktu w Sklepie.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia odbywa się bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Sprzedający przechowuje dane Kupującego oraz historię złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności
 4. Kupujący może w każdej chwili usunąć swoje dane przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres dietetyk@kasiazielinska.pl. Usunięcie danych nie jest możliwe do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu. .
 5. Umowy o dostarczenie produktów zawierane za pośrednictwem Sklepu są odpłatne.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@kasiazielinska.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu oraz dostarczane w ramach świadczonych usług mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

1. Kupujący może złożyć zamówienie bez zakładania konta w sklepie.
2. W przypadku:

1) usług – złożenie zamówienia odbywa się poprzez:

a) uzupełnienie ankiety żywieniowej (w przypadku gdy zostanie udostępniona Kupującemu przez Sprzedawcę) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych wrażliwych do celów realizacji usługi,

b) wypełnienie formularza zamówienia po dodaniu usługi do koszyka zamówienia lub wypełnienie formularza zamówienia bez dodania usługi do koszyka zamówienia w przypadku gdy Kupujący zostanie automatycznie przeniesiony do formularza zamówienia z usługą dodaną do koszyka.

2) treści cyfrowych – złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych.

3. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.

5. Klient po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

6. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania skutecznej płatności przez Kupującego.

§6

Termin realizacji umowy

 1. Termin konsultacji zostanie ustalony indywidualnie z Kupującym. Istnieje możliwość 2 –krotnej zmiany terminu konsultacji. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem. W innych przypadkach, w tym m.in. w przypadku nieodwołania konsultacji w wyznaczonym terminie, usługa konsultacji zostanie uznana za wykonaną. Konsultację można odwołać na podany w regulaminie w §1 ust. 5 adres e-mail.
 2. W przypadku zakupienia przez Kupującego Pakietu konsultacji:
  1. Kupujący może korzystać z konsultacji w okresie wskazanym w ofercie zgodnie z treścią oferty;
  2. Po upływie okresu, na który został zakupiony Pakiet konsultacji, umowa wygasa;
  3. Szczegółowe zasady korzystania z Pakietu określa oferta/opis produktu;
  4. Miesiąc ważności pakietu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności;
 3. W przypadku zakupu treści cyfrowej i opłacenia jej za pomocą:
  1. przelewu tradycyjnego zakupiony produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zaksięgowania płatności na rachunku Sprzedawcy poprzez przesłanie wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do produktu;
  2. przelewu elektronicznego lub w inny sposób za pośrednictwem pośrednika płatności (np. kartą), zakupiony produkt będzie dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu lub wysłana zostanie wiadomość e-mail do Użytkownika zawierającą instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do produktu niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności.

§ 7

Płatność

 1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą przelewu bankowego. Płatności można dokonać także za pomocą przelewu elektronicznego, BLIK oraz kartą płatniczą lub kredytową. Pośrednikiem płatności będzie firma ING Bank Śląski S.A. poprzez usługę imoje.
 2. Pod pojęciem dokonanie skutecznej płatności należy rozumieć zaksięgowanie płatności na rachunku Sprzedawcy bądź uznanie płatności przez Pośrednika płatności.

§8

Założenie Konta

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Kupujący dokonuje nieodpłatnej Rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny i ustawiając indywidualne hasło do Konta.
 2. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 3. Usługa Prowadzenia Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Kupującemu dedykowanego panelu umożliwiającego Kupującemu modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia np. historii zamówień już zrealizowanych.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznać się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 5. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia/korzystania z produktów.
 6. Po przesłaniu formularza, Kupujący otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie Rejestracji Konta. Z tą chwilą następuje zawarcie nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta
 7. Kupujący może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę.

§ 9

Odstąpienie Konsumenta od umowy (dotyczy Konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta)

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów na świadczenie usług, jeżeli Kupujący wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 6. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 10

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 11

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.kasiazielinska.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do reklamacji stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2021.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Dane do kontaktu: Katarzyna Zielińska, ul. Polnych Kwiatów 5, 05-825 Opypy, e-mail: dietetyk@kasiazielinska.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Katarzyna Zielińska, ul. Polnych Kwiatów 5, 05-825 Opypy, e-mail: dietetyk@kasiazielinska.pl

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*… następujących rzeczy*… /o świadczenie następującej usługi z dnia*… polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnic

Korzystając z mojej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nią plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close